13. ročník Ankety Zákon roku

1. Rekodifikace stavebního práva (nový stavební zákon)
Předpis Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Plné znění
Autor Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdůvodnění Jeden úřad–jedno řízení–jedno razítko. Nová komplexní úprava má zásadně zjednodušit a urychlit povolování staveb. Reaguje na dlouhodobé volání po nápravě neutěšeného stavu podvazujícího konkurenceschopnost ČR a zajišťování bytových potřeb. Pro dosažení sledovaného cíle bude ještě třeba provést dílčí úpravy, například zajistit zapojení obcí.

2. Milostivé léto (část novely exekučního řádu)
Předpis Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (konkrétně část druhá čl. IV bod 25 tohoto zákona)

Plné znění
Autor Pozměňovací návrh poslance Marka Výborného
Zdůvodnění Osoby, které uvízly v dluhové pasti, mohly v tříměsíčním období uhradit své dluhy vůči státu bez úroků z prodlení a jiného příslušenství. Dluhy se mají platit a stát nesmí zasahovat do soukromých závazků. Přesto se jedná se o inspirativní počin pragmaticky řešící společenský problém, z něhož mají prospěch i zaměstnavatelé a věřitelé a k němuž se přidala i řada soukromých firem.

3. Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů (část novely zákona o soudech a soudcích)
Předpis Zákon č. 218/2021, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění
Autor Pozměňovací návrhy poslanců Taťány Malé a Jakuba Michálka
Zdůvodnění I business potřebuje předvídatelnost práva, soudní rozhodnutí by se od sebe neměla zásadně lišit. Anonymizovaná rozhodnutí okresních, krajských i vrchních soudů budou nově zveřejňována ve veřejně přístupné on–line databázi. Toto podpoří sjednocování soudního rozhodování.

13th edition of the Act of the Year Survey

1. Recodification of the Construction Act (the new Construction Act)
Regulation Act No. 283/2021 Coll., the Construction Act

Full wording
Author Ministry of Regional Development
Regulation One authority – one proceeding – one stamp. The new comprehensive amendment is intended to fundamentally simplify and speed up building permit processes. It is a response to a long-term call for correction of the unsatisfactory condition undermining the competitiveness of the Czech Republic and the provision of housing needs. In order to achieve the goal, some partial adjustments have to be done, such as the involvement of municipalities.

2. ‘Summer of Grace’ (part of the amendment to the Enforcement Code)
Regulation Act No. 286/2021 Coll., amending Act No. 99/1963 Coll., the Civil Procedure Code, as amended, Act No. 120/2001 Coll., on Licensed Enforcement Agents and Enforcement Proceedings (Enforcement Act) and amending other acts, as amended, and some other acts (specifically Part 2, Article IV (25) of this act)

Full wording
Author Proposed amendment of deputy Marek Výborný
Reasoning Persons stuck in a debt trap could pay their debts owed to the state with no late payment interest and other accessories within a three-month period. Debts should be paid and the state is not allowed to interfere with private obligations. Nevertheless, this is an inspiring achievement pragmatically resolving a social issue to the benefit of employers and creditors, and many private companies have joined in.

3. Legal predictability – disclosure of lower courts’ rulings (part of the amendment to the Act on Courts and Judges)
Regulation Act No. 2018/2021 amending Act No. 6/2002 Coll., on Courts, Judges, Judges on the Bench and the State Administration of Courts and on the Amendment to Some Other Acts (the Act on Courts and Judges), as amended, and other related acts

Full Wording
Author Proposed amendments of deputies Taťána Malá and Jakub Michálek
Regulation Business needs legal predictability, too. Adjudications should not significantly differ from each other. Anonymised decisions of the district, regional and high courts will newly be disclosed in a public online database as a support for the unification of judicial decision-making.

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo