Eventy Zákona roku 2021 Environmentální regulace

Dopady lidské činnosti na životní prostředí jsou největší výzvou, které dnes čelíme. Podnikatelé se této nové realitě musí přizpůsobit bez ohledu na to, zda se jedná o efektivní využívání zdrojů, přesměrování kapitálu do udržitelných činností, přechod na obnovitelné zdroje energie, dopady sucha či správné plánování a využívání dostupné půdy. Klíčovou roli v této oblasti hraje environmentální regulace. Ta se vyvíjí nevídanou rychlostí a nevídaným způsobem. V praxi pak nastávají situace, kdy se podnikatelé regulaci nestihnou přizpůsobit, jindy zase regulace nereaguje dostatečně pružně a zůstává pozadu. Je proto nevyhnutelné, aby se podnikatelé v tvorbě environmetální regulace aktivně angažovali. Jen tak bude zajištěno, že environmentální regulace bude odpovídat potřebám ochrany životního prostředí i potřebám podnikatelské praxe.

Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti

Jaká je budoucnost lesnictví v kontextu nové strategie EU?

Úloha lesů, lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu je v mnoha ohledech zásadní pro člověka i životní prostředí. V tomto kontextu představuje zveřejnění Nové strategie EU pro oblast lesnictví do roku 2030 vhodnou příležitost pro debatu o současných a budoucích výzvách lesnického sektoru v ČR a budoucnosti regulace na úrovni EU.

V rámci lesnického live streamu se panelisté zaměřili na otázku, co nová strategie přináší pro lesní hospodářství, lesníky, zpracovatele a veřejnost. Zabývali se úlohou lesů a lesnictví při plnění ambiciózních cílů v dalších strategických oblastech, jako je ochrana biodiverzity, ochrana klimatu, oběhové hospodářství a biohospodářství. Dále také diskutovali na téma využití mnohostranných funkcí lesů a rovněž o stále silnějším důrazu na ukládání uhlíku i ochranu biodiverzity. Zaměřili se na potřeby zpracovatelů a rozvoj spolupráce s dalšími sektory. Na závěr probírali možnosti ocenění a odměňování zmíněných funkcí lesů a současné zdroje financování. 

Panelisté:

Mgr. Patrik Mlynář, náměstek Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR
Ing. Tomáš Pařík, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
Ing. Jiří Svoboda, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mendelova univerzita v Brně

Moderátor:

Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M., Senior Associate, Deloitte Legal, Environment

Více informací na akce.deloitte.cz


Zákon o odpadech

Odpady jsou jedním z důležitých témat udržitelnosti, se kterým souvisí otázky zpětného odběru, recyklace, energetického využití, a v konečném důsledku i skládkování. Jaký dopad bude mít nový zákon o odpadech na tyto oblasti? Vznikne nový prostor pro nakládání s výrobky s ukončenou životností? Budeme odpad využívat jako energetickou surovinu? A jaká je ekonomika využívání odpadů v novém legislativním prostředí?

O těchto a dalších otázkách ohledně podoby současného odpadového hospodářství a jeho budoucího fungování ve vztahu k potřebám obcí, průmyslu i energetiky jsme si povídali v rámci naší online diskuze. Společně s našimi hosty jsme se zaměřili na to, jakými změnami bude procházet sektor odpadového hospodářství a jak mohou nové investice pomoci s přechodem k cirkulární ekonomice.

Hosty našeho online setkání byli:

Moderátorem diskuze Miroslav Lopour, vedoucí strategických projektů v týmu energetických projektů Deloitte.

Více informací na akce.deloitte.cz

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo