Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

V poslední době začíná být trendem mezi zadavateli veřejných zakázek společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jaká je jeho podstata, jaká pravidla je třeba při zadávání takových zakázek dodržovat a co v širším kontextu znamenají pro společnost?

Právní rámec pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU z 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který nabyl účinnosti 1. října 2016 (dále jen ZZVZ).

§ 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ stanoví, že „zadavatel může stanovit podmínky účasti v zadávacím řízení jako zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací“.

Zvláštní podmínky účasti v zadávacím řízení v praxi

Výše uvedenými tzv. zvláštními podmínkami jsou takové podmínky, které akcentují sociální, hospodářské nebo environmentální hlediska či aspekty zaměstnanosti a inovací.
Jinými slovy – jedná se o zohlednění sociálních (např. sociální začleňování), zaměstnaneckých (např. zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce), environmentálních (např. výrobky šetrné k životnímu prostředí) nebo hospodářských faktorů v rámci zadávání veřejné zakázky. V praxi jde např. o dodržení postupů šetrných k životnímu prostředí při výrobě zboží, které bude předmětem veřejné zakázky, nebo o podmínku vyjadřující podporu odborné praktické přípravy učňů při plnění veřejné zakázky.

Společnou podmínkou pro podmínky účasti podle § 37 odst. 1 je jejich souvislost s předmětem veřejné zakázky. Není tedy například možné:

Další úpravu pak nalezneme v § 114, resp. § 116 ZZVZ, kdy „pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky,“ a kritériem kvality mohou být zejména sociální, environmentální nebo inovační aspekty.

   Závazek státní správy a samosprávy Usnesení vlády č. 531, ze dne 24. 7. 2017, doporučuje vrcholným představitelům státní správy a samosprávy, aby v jimi řízených organizacích uplatňovali a využívali metodiky pro environmentálně a sociálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek.    Státní správa a samospráva se zavázala, že: Bude zohledňovat sociální hlediska – bude například podporovat zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, podporu přístup sociálních podniků a malých a středních podniků, bude usilovat o férové dodavatelské vztahy aj. Bude zohledňovat environmentální aspekty – omezí například spotřebu energií, a produkci odpadů aj, bude se tedy nažit „pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak“. Půjde příkladem dalším veřejným i soukromým institucím a subjektůmnapříklad zapojí do celého procesu vlastní zaměstnance, zabezpečí odpovídající informovanost a školení v problematice odpovědného chování aj.

Pozor na pravidlo hospodárnosti

Nabízí se otázka, jak stanovit zadávací podmínky tak, aby se využilo ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ a nedošlo zároveň k porušení pravidel hospodárnosti, která jsou pro zadavatele (zvláště veřejného) závazná a určující. Je nezbytné, aby byl zadavatel schopen obhájit způsob nastavení zadávací podmínky, tedy např. –  zvýšená nabídková cena je důsledkem zapojení osob, které dosud pobíraly podporu v nezaměstnanosti, a je tedy vyvážena snížením výdajů z veřejných rozpočtů.


Dodržování zásad hospodárnosti a nastavení konkrétních hodnoticích kritérií (zejména váhy, která bude těmto kritériím přiřazena) je možné konzultovat s Ministerstvem financí – gestorem právních předpisů upravujících hospodaření veřejných zadavatelů. Vodítkem při formulaci zadávacích podmínek s ohledem na společenskou odpovědnost mohou být metodiky a příručky zpracované MPSV.
 

Šance na snížení trestní recidivy?

Významnou přidanou hodnotou společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek může být kladný vliv na trestní recidivu odsouzených. Ministerstvo spravedlnosti totiž v červenci 2017 představilo metodiku pro prevenci trestní recidivy formou podpory zaměstnávání a profesního rozvoje osob se záznamem v evidenci Rejstříku trestů a osob ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci veřejných zakázek. Metodika obsahuje praktické rady a postupy pro zadavatele veřejných zakázek včetně popisu konkrétních kroků, které musí provést při rozhodování o vhodnosti zahrnutí těchto podmínek nebo kritérií do zadávací dokumentace.

Zaměstnávání odsouzených přináší pozitiva jak jim samým, tak zaměstnavatelům. Podporuje totiž vytvoření pracovních návyků a pomáhá resocializaci po návratu z výkonu trestu. Pro zaměstnavatele je významné, že získali novou možnost, jak řešit nedostatek méně kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je trendem v mnoha zemích Evropské unie – příklady dobré praxe najdeme ve Spojeném království, Francii, v Itálii, Belgii, Španělsku, Rakousku i v Irsku. Je pozitivní, že i v České republice má stoupající tendenci.

František Chaloupecký

Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 2005. Nejdříve jako zástupce členské firmy DOSTAV Praha a.s., později v poradenských strukturách Svazu (Grémium členských firem, Expertní týmy apod.). V roce 2008 byl kooptován za člena představenstva SP ČR, pro funkční období 2015–2019 byl zvolen jako jeden z viceprezidentů SP ČR. Je také předsedou představenstva společnosti DOSTAV Praha a.s. Odborné zázemí Ing. Chaloupeckého souvisí s jeho dlouhodobým působením v řídících funkcích firem i s jeho vlastními podnikatelskými aktivitami. Rozsáhlé zkušenosti v podnikání nabyl v letech 1992–2014, kdy působil v řadě představenstev, dozorčích radách, nebo jako jednatel společností (mj. Sigma Lutín a.s., České přístavy a.s.).

Partneři projektu

Organizátor

logo

Pod záštitou

logo logo logo

Partneři

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mediální partneři

logo logo logo logo logo logo