Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Autor: Ministerstvo spravedlnosti

Nový občanský zákoník a s ním související předpisy posilují smluvní volnost stran, potažmo ochranu svobodné vůle (interpretační zásady, relativní vs. absolutní neplatnost právních jednání, forma právních jednání, dispozitivní vs. kogentní ustanovení, vnitřní uspořádání obchodních korporací atd.). Také systematika kodexu a odstranění dvojkolejnosti občanského a obchodního práva povedou, přes možné počáteční „porodní bolesti“, k obecnému zjednodušení aplikace soukromého práva.
Organizátor Pod záštitou
Partneři