Zákon č. 298/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Veřejné orgány musí napříště informace ze svých veřejnosti přístupných evidencí, registrů a rejstříků automaticky zpřístupňovat jako tzv. otevřená data, tedy dálkově přístupná a strojově čitelná data, přičemž není nutno o ně jednotlivě žádat. Bohatství těchto databází tak bude použitelné jak pro podnikání, tak třeba studium či k efektivnější kontrole fungování státu.

Organizátor Pod záštitou
Partneři