Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění)

Ochranná známka je tradičním nástrojem zdravé soutěže mezi podnikateli a její efektivní ochrana je předpokladem k expansi na nové trhy. Novela má zmodernizovat a zefektivnit systém ochranných známek. Novela umožňuje nově registraci i známek čichových, chuťových, zvukových či pohybových. Zrušení přezkumu existujících známek Úřadem průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti při přihlašování známek nových však klade do budoucna větší požadavky na bdělost vlastníků již registrovaných ochranných známek.

Organizátor Pod záštitou
Partneři