Zákon č. 286/2009 Sb. novelizující zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád.
Autor: Ministerstvo spravedlnosti

Zákon přinesl novinky, které by mohly vést ke zrychlení exekucí, například zefektivnění komunikace mezi exekutory a soudy, zavedení exekutorského zástavního práva na nemovitostech a možnost exekutorů rozhodovat o nesporných procesních věcech. Další novinky - výslovná povinnost exekutorů postupovat přiměřeně k vymáhané částce, posílení ochrany vlastníků věcí neoprávněně zahrnutých do soupisu a zřízení kontrolní komise Exekutorské komory k vyřizování stížností na exekutory - by mohly snížit počet šikanózních exekucí a exekutorských excesů.
Organizátor Pod záštitou
Partneři