Nominace ankety Zákon roku 2018

Hlasování v anketě Zákon roku bylo již uzavřeno, výsledky vyhlásíme 16. dubna 2019
Předvídatelné podnikatelské prostředí: balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství
Předpis Evropský balíček oběhového hospodářství:
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (plné znění)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (plné znění)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (plné znění)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (plné znění)
Autor Evropská komise
Zdůvodnění Evropa si nastavila závazný rámec pro přechod k surovinově soběstačnému a udržitelnému hospodářství. Model „vezmi-vyrob-použij-zahoď“ z dob průmyslové revoluce bude v nejširších aspektech ekonomiky postupně transformován k eliminaci odpadu a opětovnému využívání hodnotných zdrojů. Vytváří se unikání prostor pro inovaci firem a pro kompetitivní náskok a růst evropského průmyslu. Koncepce vytváří předvídatelné podnikatelské prostředí umožňující firmám přijímat správná strategická rozhodnutí. Aby se záměr naplnil, potřebují se teď ještě firmy zasadit o jeho správnou implementaci do českých podmínek využívání zdrojů, ekodesignu a nakládání s odpadem. 

Funkční infrastruktura: změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Předpis Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (resp. jeho část, která se týká výstavby dopravní infrastruktury) (plné znění)
Autor 17 poslanců - Martin Kolovratník, Dan Ťok, Patrik Nacher, Milan Feranec, Klára Dostálová, Roman Onderka, Jaroslav Foldyna, Květa Matušovská, Leo Luzar, Zdeněk Ondráček, Radim Fiala, Helena Langšádlová, Ondřej Polanský, Věra Kovářová, Lukáš Černohorský, Zbyněk Stanjura, Jiří Mihola
Zdůvodnění Základem podnikání je pohyb a ten je závislý na funkční infrastruktuře. Novela má zkrátit proces povolování nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, zejména dálnic a železnic. Novela zavádí fikci souhlasu pro vydání závazného stanoviska. Dále zavádí institut předběžného uvedení v držbu, který urychluje vyvlastňovací řízení u významných dopravních staveb. Protože k urychlení došlo omezením práv účastníků řízení, zákon bude ještě zkoumat Ústavní soud.

Nástroje pro zdravou konkurenci: změna zákona o ochranných známkách
Předpis Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) (plné znění)
Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti
Zdůvodnění Ochranná známka je tradičním nástrojem zdravé soutěže mezi podnikateli a její efektivní ochrana je předpokladem k expansi na nové trhy. Novela má zmodernizovat a zefektivnit systém ochranných známek. Novela umožňuje nově registraci i známek čichových, chuťových, zvukových či pohybových. Zrušení přezkumu existujících známek Úřadem průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti při přihlašování známek nových však klade do budoucna větší požadavky na bdělost vlastníků již registrovaných ochranných známek.VYKŘIČNÍK: Anketa Zákon roku jde do desátého ročníku s novou kategorií

Chybí vám nějaký zákon, který například usnul někde v Poslanecké sněmovně? Myslíte si, že by naopak jiný zákon stálo za úvahu zrušit? Víte o nějaké pozitivní změně legislativního procesu?

Nominujte do nové kategorie ankety Zákon roku Vykřičník! Již desátým rokem hlasujeme pro legislativní počin v podobě ankety Zákon roku. Ke kulatému výročí jsme přidali novou kategorii, která přesahuje roli právního předpisu, ale zůstává v oblasti legislativy a jejích změn.

Proč právě Vykřičník
Každodenně se setkáváme s názorem, že nějaký zákon je zbytečný, stál by za změnu nebo zrušení, stejně jako slýcháváme, že na nějaký zákon už dlouho čekáme, jen se prostě zasekl. Naopak chválíme či se podivujeme nad postupy navrhujících či schvalujících právní předpisy. Procesy se mění, někdy k lepšímu, někdy k horšímu. Rozhodli jsme se na ně upozornit. Ale k tomu potřebujeme vás, kteří zákonodárný proces sledujete především s ohledem na vaše podnikání. Zapojte se a navrhujte Vykřičníky, společně zvedneme hlas.

Kde navrhovat
Pod hlasovacím formulářem najdete pole s možností jmenovat jev, který považujete za Vykřičník české legislativní praxe a pod ním pole, do kterého vepište vaše zdůvodnění. Na konci hlasování projdou zástupci Nominační rady vaše návrhy a nejčastěji zmiňované relevantní návrhy budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v rámci kategorie Vykřičník.

Organizátor Pod záštitou
Partneři