Výsledky ankety Zákon roku 2018

Publikace Budoucnost regulace

U příležitosti 10. ročníku ankety Zákon roku vydal Deloitte Legal publikaci, ve které Vám přinášíme výběr inspirativních názorů a analýz o regulaci podnikání v Česku. O tom, jak regulaci vytváříme v roce 2019 a jak se bude měnit ve světle nových technologií, jak regulace může podporovat inovace a prosperitu a zároveň efektivně chránit další legitimní potřeby společnosti. O tom, jak využít a podporovat potenciál evropského společenství a jaká zlepšení může přinést sama česká společnost.

Publikaci Budoucnost regulace si můžete stáhnout zde.
Pořadí Nominace %
1. Funkční infrastruktura:
změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
66 %
2. Předvídatelné podnikatelské prostředí:
balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství
25 %
3. Nástroje pro zdravou konkurenci:
změna zákona o ochranných známkách
9 %

Podrobné výsledky ankety Zákon roku zde.


Přehled nominovaných zákonů

Předvídatelné podnikatelské prostředí: balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství
Předpis Evropský balíček oběhového hospodářství:
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (plné znění)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (plné znění)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (plné znění)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (plné znění)
Autor Evropská komise
Zdůvodnění Evropa si nastavila závazný rámec pro přechod k surovinově soběstačnému a udržitelnému hospodářství. Model „vezmi-vyrob-použij-zahoď“ z dob průmyslové revoluce bude v nejširších aspektech ekonomiky postupně transformován k eliminaci odpadu a opětovnému využívání hodnotných zdrojů. Vytváří se unikátní prostor pro inovaci firem a pro kompetitivní náskok a růst evropského průmyslu. Koncepce vytváří předvídatelné podnikatelské prostředí umožňující firmám přijímat správná strategická rozhodnutí. Aby se záměr naplnil, potřebují se teď ještě firmy zasadit o jeho správnou implementaci do českých podmínek využívání zdrojů, ekodesignu a nakládání s odpadem. 

Funkční infrastruktura: změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Předpis Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (resp. jeho část, která se týká výstavby dopravní infrastruktury) (plné znění)
Autor 17 poslanců - Martin Kolovratník, Dan Ťok, Patrik Nacher, Milan Feranec, Klára Dostálová, Roman Onderka, Jaroslav Foldyna, Květa Matušovská, Leo Luzar, Zdeněk Ondráček, Radim Fiala, Helena Langšádlová, Ondřej Polanský, Věra Kovářová, Lukáš Černohorský, Zbyněk Stanjura, Jiří Mihola
Zdůvodnění Základem podnikání je pohyb a ten je závislý na funkční infrastruktuře. Novela má zkrátit proces povolování nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, zejména dálnic a železnic. Novela zavádí fikci souhlasu pro vydání závazného stanoviska. Dále zavádí institut předběžného uvedení v držbu, který urychluje vyvlastňovací řízení u významných dopravních staveb. Protože k urychlení došlo omezením práv účastníků řízení, zákon bude ještě zkoumat Ústavní soud.

Nástroje pro zdravou konkurenci: změna zákona o ochranných známkách
Předpis Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) (plné znění)
Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti
Zdůvodnění Ochranná známka je tradičním nástrojem zdravé soutěže mezi podnikateli a její efektivní ochrana je předpokladem k expansi na nové trhy. Novela má zmodernizovat a zefektivnit systém ochranných známek. Novela umožňuje nově registraci i známek čichových, chuťových, zvukových či pohybových. Zrušení přezkumu existujících známek Úřadem průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti při přihlašování známek nových však klade do budoucna větší požadavky na bdělost vlastníků již registrovaných ochranných známek.

Organizátor Pod záštitou
Partneři